Dwa dekalogi, który jest prawdziwy?

 

DEKALOG BIBLIJNY DEKALOG KATECHIZMOWY
Jam jest Pan twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II
Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego,
co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani tych rzeczy,
które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą
przykazań moich.

III
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego, nadaremno, bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego nadaremno.

IV
Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz
i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje. Ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlętwoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.

V
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą PanBóg twój da tobie.

VI
Nie będziesz zabijał.

VII
Nie będziesz cudzołożył.

VIII
Nie będziesz kradzieży czynił.

IX
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

X
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

*******

Tekst z Pisma Świętego w tłumaczeniu księdza Jakuba Wujka
(2 Mojżeszowa 20,1-17).

BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY ŻYJĄ NIENAGANNIE, KTÓRZY POSTĘPUJĄ WEDŁUG ZAKONU PANA (Psalm 119,1)

Jam jest Pan twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

 

 

 

 

 

 

III
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 

 

IV
Czcij ojca swego i matkę swoją.

 

 

 

 

 

 

 

V
Nie zabijaj.

 

VI
Nie cudzołóż.

VII
Nie kradnij.

VIII
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

IX
Nie pożądaj żony bliźniego twego.

X
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Reklama